Mr. Hasmukh V. Dodia

Mr. Hasmukh V. Dodia

Chairman

Mr. Nipul H.Dodia

Mr. Nipul H.Dodia

Managing Director

Mr. Kumar H. Dodia

Mr. Kumar H. Dodia

Director

Mr.Anil H. Dodia

Mr.Anil H. Dodia

Director